กำแพงเพชร-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว
เที่ยว

กำแพงเพชร-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม ตลาดโบราณนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย โดยมีนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ,นายประสิทธิ์ อินทโชติ น่ายอำเภอเมืองทำแพงเพชรวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ,พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP น วัตวิถี ให้มีศักยภาพบริหารด้านการท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ มีการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบ น วัตวิถี และบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมตลาดด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ตลาดโบราณ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรภายในงานท่านจะได้ชมกิจกรรรม แชมป์ น วัตวิถี (D-HOPE) บ้านนครชุม 10 แชมป์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการทำ กิจกรรม ที่คัดสรรมาจากปราชญ์และภูมิปัญญาของชาวบ้าน ได้แก่ แหล่งเกษตรพอเพียง ,กลุ่มจักสาน ป่าลัดตา ,ข้าวต้มลูกโยนป้าแดง ,เมี่ยงคั่วป่าแมว กลุ่มประดิษฐ์บายศรี กระข้าโบเตย มะพร้าวเสวยแม่ช่วย , น้ำกระชายไทย สูงเล็ก ,กลุ่มสานปลาตะเพียน ,น้ำพริกคั่วหมู , และแกงเขียวหวานกล้วยไข่ หมู่บ้านนครชุมแห่งนี้ จึงถูกเลือกเป็นตัวแทนแห่งตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยว วิถีไทย แห่งอารยสุโขทัย ทุกวันนี้บ้านนครชุม มีความพร้อมในทุกด้านที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยว OTOP น วัตวิถี ในรูปแบบชุมซนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รูปแบบศิลปวัฒนธรรม ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น