กำแพงเพชร-เปิดสนามฟุตซอลตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ปูพื้นยางพารา เพื่อส่งการการออกกำลังกาย และปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด พร้อมกับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กีฬา

กำแพงเพชร-เปิดสนามฟุตซอลตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ปูพื้นยางพารา เพื่อส่งการการออกกำลังกาย และปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด พร้อมกับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


วันที่ 9 ก.ย.64 เวลา 16.30 น. ที่สนามกีฬาฟุตซอล ลานกีฬา 8 พรรษา มหาราชัน ต้านภัยยาเสพติดศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานสนามฟุตซอล ตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ปูพื้นยางพารา หมู่ที่ 7 บ้านศรีโยธิน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตะติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีนายคมศร ศุระศรางค์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง กล่าวว่า สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองหนองปลิง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ปูพื้นยางพารา โดยเทศบาลเมืองหนองปลิงได้ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้สถานที่ในการจัดทำโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ปูพื้นยางพารา ดังกล่าว เป็นสถานที่ที่อยู่ตรงกลางของหลายหมู่บ้านในเขตตำบลหนองปลิง ได้แก่ หมู่ 5 บ้านน้ำดิบ, หมู่ที่ 7 บ้านศรีโยธิน, หมู่ที่ 8 บ้านนาเหนือ, หมู่ที่ 9 บ้านคลองห้วยทราย
ซึ่งเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนี้ มีความสนใจในการออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก และยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาการแพร่บาตของยาเสพติดในพื้นที่โดยสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวกให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ได้มีสถานที่สำหรับ การออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น