กำแพงเพชร-นายอำเภอลานกระบือ นำทีมช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-นายอำเภอลานกระบือ นำทีมช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยนายรังสรรค์ จูด้วง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร และผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ ได้นำสิ่งของถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ ไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ ตามโครงการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในกิจกรรมช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถดำรงชีพเป็นปกติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทางอำเภอลานกระบือได้จัดถุงยังชีพและสิ่งของต่างๆสำหรับการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยจะกระจายมอบครบทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอลานกระบือ โดยในวันนี้ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือต่างกล่าวขอบคุณ นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น