กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กีฬา

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 25864 เวลา 14.00 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ริมปิง) นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชกสรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมด้วยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ,นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด


เนื่องด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ชื่อTOBENUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021 ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้พัฒนาตนเองโดยไม่พึงพา ยาเสพติด โดยในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน จนถึงระดับจังหวัด
ซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนครั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ จัดการแข่งขันได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร อย่างเคร่งครัด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น