กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ทูลเกล้าถวายรายงาน เรื่องการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2564 และร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดงานออนไลน์ผ่านระบบ video conference เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2564 ณ แปลงนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านลานตาบัว หมู่ที่ 2 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอลานกระบือ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ


สำหรับวันข้าวและชาวนาแห่งชาติตรงกับที่ 5 มิถุนายนของทุกปี วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ที่ทรงงานด้านข้าว และให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะของพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านข้าวให้แก่ชาวนาได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนาซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ชาวนา และภาคเอกชน โดยจัดภายใต้แนวคิด “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล”

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น