กำแพงเพชร-บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด มอบทุนการศึกษาเด็กวิถีเมืองชากังราว จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
สังคม

กำแพงเพชร-บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด มอบทุนการศึกษาเด็กวิถีเมืองชากังราว จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

 

วันที่ 28 พ.ค. 64 ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด มอบทุนการศึกษาเด็กวิถีเมืองชากังราว จำนวนเงิน1,000,000บาท เพื่อจัดตั้งกองทุนนักเรียนนักเรียนดีมีคุณธรรม จ.กำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร,ดร. ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร,นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ,รับมอบ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมศีลธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารไร้พรมแดน ปัญหาการขาดคุณธรรม ศีลธรรมของคนในสังคมยังส่งผลถึงเด็กเยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนต้องขาดความมั่นคงทางจิตใจจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา


บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้เห็นปัญหาดังกล่าวและมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัดกำแพงเพชรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา จำนวน 32 โรงเรียน และผ่านการประเมินจากบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด จำนวน 28 โรงเรียน รอการประเมินจำนวน 4 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวนกว่า 20,000 คน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา จึงสนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อจัดตั้ง กองทุนนักเรียนดีมีคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรขึ้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กที่มาจากครอบครัวยากจน และเป็นเด็กดี มีคุณธรรม เป็นนักเรียนผู้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม ศีลธรรม มีความกตัญญูกตเวที เป็นผู้นำทางด้านศาสนพิธี

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น