กำแพงเพชร-รองอธิบดีกรมชลประทานและคณะลงพื้นที่ติดตามปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-รองอธิบดีกรมชลประทานและคณะลงพื้นที่ติดตามปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ โดยมีนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายสุทธิชัย ไพรสันต์ ผู้อำนวยการโครงการและคณะต้อนรับ รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดคือ จังหวัดกำแพงเพชร 4 อำเภอ 23 ตำบล และ จังหวัดสุโขทัย 2 อำเภอ 9 ตำบล มีพื้นที่ชลประทานประมาณ 550,000 ไร่ เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ซึ่งพระราชทานไว้ในปี พ.ศ.2521 กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยการเปิดโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนอง พื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรขึ้น และก่อสร้างอาคารปากคลองส่งน้ำบริเวณตลิ่ง และขุดลอกคลองชักน้ำรับน้ำจากแม่น้ำปิง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2524 แล้วเสร็จในปี 2528ต่อมาในปี 2536 กรมชลประทานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงเพื่อทดน้ำเข้าคลองส่งน้ำของโครงการ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชดำริ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจสอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในเวลาต่อมาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิจารณาสภาพปัญหาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงที่มีการใช้งานมานานกว่า 35 ปี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ให้กรมชลประทานศึกษาภาพรวม ของการดำเนินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และให้วางแผนปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทานให้มีประสิทธิภาพ “กรมชลประทานจึงมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชลนวัต จำกัด ดำเนินการศึกษา “โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร” โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน ทำการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม โดยการจัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงโครงการในภาพรวมทั้งหมด และจะคัดเลือกโครงการมาทำการศึกษาความเหมาะสมจำนวน 3 โครงการ เพื่อนำไปดำเนินการให้เกิดผลโดยเร็ว โดยการศึกษาครั้งนี้จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกขั้นตอน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้ได้แผนการปรับปรุงที่เหมาะสมทั้งด้านวิชาการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยกรมชลประทานและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 2 ครั้ง” รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าว
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงโครงการฯ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ จำนวน 5 สาย ความยาวรวมประมาณ 506 กิโลเมตร 2) ปรับปรุงอาคารเดิมจำนวน 362 แห่ง 3) ก่อสร้างใหม่ 16 แห่ง 4) รื้อถอนอาคารเดิม 92 แห่ง 5) โครงการแก้มลิง 24 แห่ง และจะดำเนินการคัดเลือกอาคารที่มีความจำเป็นอันดับต้นๆ มาศึกษาความเหมาะสมต่อไป“หลังจากที่ทำการศึกษาเสร็จ จะทำให้กรมชลประทานมีแนวทางในการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ที่เป็นไปตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการอย่างยั่งยืน” นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวในที่สุด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น