กำแพงเพชร-สถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 จัดประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สังคม

กำแพงเพชร-สถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 จัดประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และกระจาย ไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย เช่น กิจกรรมรวมกลุ่ม งานเลี้ยงสังสรรค์ และแพร่กระจายไปในผู้สัมผัสในครอบครัว กลุ่มเพื่อน และที่ทำงาน ประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมี นโยบายให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนและในท่องเที่ยวได้ตระหนักรู้ และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดด้วย

เพื่อให้การป้องกันและการควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการแพร่กระจายของเชื้อฯและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านนำสื่อประชาสัมพันธ์ของตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชร เผยแพร่ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น