กำแพงเพชร-คณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนา เรื่อง
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-คณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "บทบาท ภารกิจของจังหวัดกำแพงเพชรเกี่ยวกับการให้บริการของรัฐสู่ประชาชน ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่อาคารเอนกประสงค์สวนเกษตรสาม ต.อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "บทบาท ภารกิจของจังหวัดกำแพงเพชรเกี่ยวกับการให้บริการของรัฐสู่ประชาชน ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน จัดโดย คณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ ดร.สมสถิตย์ ผลวัฒนะ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด,คณะกรรมาธิการ,ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่และประชาชนร่วมสัมมนา


ด้านดร.สมสถิตย์ ผลวัฒนะ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกล่าวรายงานว่า โครงการสัมมนา เรื่อง "บทบาท ภารกิจของจังหวัดกำแพงเพชรเกี่ยวกับการให้บริการของรัฐสู่ประชาชน ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันในครั้งนี้ จัดโดย คณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเล็งเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคส่วนของจังหวัดที่เป็นเขตบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่ และประชาชน จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการและบูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนในการให้บริการประชาชนผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องทั่วไป ในเชิงพัฒนาที่จะต้องดำเนินการหรือมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาการบริการหรือแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านระบบไฟฟ้า ที่จะต้องสร้างโครงข่ายวางระบบไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถึงบ้าน ด้านระบบน้ำประปามีบริการให้ประชาชนได้ใช้ทั่วทุกพื้นที่ ด้านคมนาคม ถนนหรือด้านรถไฟ เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางและการขนส่งสินค้า รวมทั้ง การให้บริการในเชิงการแก้ไขปัญหาที่เถิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ ประยาชนมีค่าครองชีพสูง มีการว่างงาน รายได้ลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้น และด้านสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด สิ่งแวดล้อม ความรุนแรงในครอบครัว สังคม และอาชญากรรม ตลอดจนการให้บริการในเรื่องสำคัญเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการ อาทิ การบริหารจัดการภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ หรือการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019การจัดสัมมนาในวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ณ ที่นี้ซึ่งมาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจจังหวัดกำแพงเพชรเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่รัฐต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชน มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด รับทราบและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ หรือนำเสนอสภาพปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน หรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือชุมชน และส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนน้อยที่สุด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และรับทราบช่องทางการขอรับการช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คณะกรรมาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น