กำแพงเพชร-พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2540 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณหุบเขา ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีเส้นทางคมนาคมเป็นดินลูกรังและถนนชั่วคราวห่างจากพื้นที่ราบประมาณ 17 กิโลเมตร ที่ต้องใช้เวลาเดินทางกว่าหนึ่งชั่วโมง โดยพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจำนวน 10 ทุน พร้อมทั้งดูกิจกรรมของเด็กๆนักเรียนเช่นการทอผ้า และยังได้เยี่ยมราษฎรที่มาให้การต้อนรับด้วย


จากนั้น เวลา 10.30 น. พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแดน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค และความคืบหน้าของการบิหารงาน รวมทั้งผลสำฤทธิ์ของงานต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการไป โดยผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองแดน ได้กล่าวรายงานแนะนำโรงเรียน และรายงานผลการดำเนินการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยโรงเรียนบ้านหนองแดน มีนางภาวสุ แพงสีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเด็กนักเรียนจำนวน 231 คน มีครู 15 คน โดยพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจำนวน 10 ทุน ต่อมาเมื่อเวลา 12.00 น.องคมนตรี และคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรและเวลา 14.30 น.องคมนตรี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนพิไกรวิทยา ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ตามลำดับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพิไกรวิทยา นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ ชมวิดีทัศน์บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา - พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ชักถามพร้อมให้ข้อเสนอแนะ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมบริเวณโรงเรียน พิไกรวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจำนวน 10 ทุน - การนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมโครงงานคุณธรรม และกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา เปิดอาคารห้องสมุดโรงเรียนพิไกรวิทยา พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินการ สำหรับ โรงเรียนพิไกรวิทยา มีนางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 50 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 18 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองพิไกร บ้านใหม่สวรรค์พัฒนา บ้านบึงบอน บ้านบึงพิไกร บ้านหนองกระดี่ บ้านหนองเขน บ้านวังเฉลียง บ้านดงชะอม บ้านหนองอ้อ บ้านวังจำป่าทอง บ้านไร่ตง บ้านทวยน้ำใส บ้านคุยบ้านโอ่ง บ้านหนองแขม บ้านบึงลูกนก บ้านวังมะค่า บ้านไร่ปรือ บ้านคุยแขวน เป็นโรงเรียนเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 4 ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการ โรงเรียนกองทุนการศึกษา เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง


พร้อมทั้งนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก้ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3) มีคุณธรรม 4.มีงาน มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวได้และเป็นพลเมืองที่ดี ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ โรงเรียนพิไกรวิทยาได้จัดทำรายงาน /ผลการดำเนินงานของ โรงเรียน/ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน 2.ผลด้านจริยธรรม คุณธรรม 3.แผนในอนาคตที่จะทำให้ผลการศึกษา, ผลด้านจริยธรรม คุณธรรม ดีขึ้นกว่าเดิม 4. ผลการศึกษาของนักเรียนทุน 5.ปัญหาข้อขัดข้องทางด้านการศึกษา อีกประการหนึ่ง/ ทางจังหวัดกำแพงเพชรจะได้นำข้อสั่งการข้อแนะนำในการดำเนินการในการสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติจากท่านองคมนตรี
โดยทุกโรงเรียนไปที่ตรวจเยี่ยม พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ให้โอวาทกับคณะครู และคณะข้าราชการที่ได้มาต้อนรับพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ให้เป็นไปตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น