กำแพงเพชร-โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาสี ภายใน ประดู่แดงเกมส์ ครั้งที่ 23
กีฬา

กำแพงเพชร-โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาสี ภายใน ประดู่แดงเกมส์ ครั้งที่ 23


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประดู่แดงเกมส์ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งข้นกีฬาภายใน ประดู่แดงเกมส์ ครั้งที่ 23 พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน


ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ประดู่แดงเกมส์ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2563 มีคณะสี ทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีเหลือง ,สีชมพู ,สีฟ้า ,และสีเขียว ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 8 ประเภท คือ ฟุตบอล 7 คน ,บาสเกตบอล ,วอลเล่ย์บอล ,เทเบิ้ลเทนนิส ,เซปัคตะกร้อ, เปตอง ,กรีฑา,และกีฬาพื้นบ้านโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในด้านการออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพพลานามัยโดยใช้กีฬาช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและห่างไกลจากยาเสพติด รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้ได้ผลสมบูรณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น