กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ อบจ.กำแพงเพชร คัพ ประจำปี 2564
กีฬา

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ อบจ.กำแพงเพชร คัพ ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ อบจ.กำแพงเพชร คัพ ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564 โดยจะทำการแข่งขัน ณ สนามเซปักตะกร้อ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


สิบเอกนครไทย ยวนแห่ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬานั้น เป็นหน้าที่และภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนหวัดกำแพงเพชร ที่จะต้องส่งเสริมการกีฬาให้กับยาวชน และประชาชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมเข็มแข็ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงร่วมกับเครือข่ายกีฬาเซปักตะกร้อจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันออกกำลังกาย/ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์/ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ได้พัฒนาทักษะ และความสามารถของนักกีฬา


อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาเซปักทำให้เกิดการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้ออย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรได้ใช้ประโยชน์ผ่านการแข่งชันกีฬาเซปักตะกร้อ ซึ่งการแข่งขันเซปักตะกร้อ ในครั้งนี้ แบ่งการขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชนชาย จำนวน 12 ทีม และประชาชนชาย จำนวน 20 ทีม มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 160 คน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น