กำแพงเพชร-เทศบาลตําบลลานกระบือ ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันมาฆบูชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลตําบลลานกระบือ ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันมาฆบูชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ที่บริเวณพื้นที่ศูนย์บำบัดขยะเทศบาลตำบลลานกระบือ นายธีระชน สุขประเสริฐปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันมาฆบูชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากภาวะโลกร้อนหรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาสำคัญของโลก ในปัจจุบันสังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น สาเหตุหลักของปัญหามาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ส่งผลร้ายแรงอย่างต่อเนื่องกับสิ่งมีชีวิตในโลก


ดังนั้น หน้าที่สำคัญของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งวิธีการอย่างหนึ่งก็ คือ การปลูกต้นไม้ทดแทน ไม่ทำลายป่าไม้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มี จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน พนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว ปลูกฝังให้รักสถาบัน รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุม เป็นปอดให้กับประชาชน ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน และถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันมาฆบูชาโดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ครั้งนี้รวม 60 คน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น