กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในวันมาฆบูชา
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในวันมาฆบูชา


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่วัดพระบรมธาตุนครชุม (พระอารามหลวง) ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการทำพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีพระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุนครชุม ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี


โดยผู้เข้าร่วมในพิธียังถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกคนต่างก็พากันสวมใส่หน้ากากอนามัยมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" ทั้งนี้ ในวันมาฆบูชา ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่ วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งคำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ จาตุร แปลว่า 4 องค์ แปลว่า ส่วน สันนิบาต แปลว่า ประชุม ดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4" นั่นเอง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น