กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ตำบลท่าขุนราม To benumber one
กีฬา

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ตำบลท่าขุนราม To benumber one


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP THAKHUNRAN 2021 จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ จังวัดกำแพงเพชร


ยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐาบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรง มากขึ้น ทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ การดำเนินงานโครงการ To benumber one ยืดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น จากพื้นฐานความเข้าใจ และการยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางข้างต้น นำไปสู่หลักการดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1.) การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาายาเสพติด 2.) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 3.) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนราม จึงได้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ขึ้น โดยจัดประเภทการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประกอบด้วย 1. รุ่นอายุ 7- 12 ปี จำนวน 4 ทีม 2.รุ่นอายุ 13- 16 ปี จำนวน 5 ทีม 3. รุ่นอายุ 17 - 24 ปี จำนวน 5 ทีม โดยทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ในรุ่นอายุ 7 - 24 ปี จะได้รับการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ในระดับอำเภอ ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น