กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะตามโครงการ จัดระเบียบทางเท้า ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะตามโครงการ จัดระเบียบทางเท้า ประจำปีงบประมาณ 2564


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะตามโครงการ “จัดระเบียบทางเท้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการลงพื้นที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ จำนวน 4 หน่วยงาน


ทำงานแบบบูรณาร่วมกันกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร, แขวงการทางกำแพงเพชร ,ทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ,และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองกำแพงเพชรมีแนวโน้มที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนื่องจากผู้ประกอบการค้าบางรายนำสินค้า หรือสิ่งของมาตั้งวาง หรือจำหน่ายสินค้ารุกล้ำบนถนนและทางเท้า ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ใช้ทางเท้าไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก บ้านเมืองขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล บูรณาการร่วมกันกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร แขวงการทางกำแพงเพชร ทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำปี 2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ทางเท้าได้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกและปลอดภัย เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เริ่มดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม– เดือนกันยายน เป็นเวลา 8 เดือนของทุกปี โดยจะดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าถนนสายหลัก จำนวน 11 สาย ดังนี้ 1. ถนนราชดำเนิน1 2. ถนนเทศา1 3. ถนนกำแพงเพชร 4. ถนนเจริญสุข 5. ถนนบำรุงราษฎร์ 6. ถนนเทศบาล1 7. ถนนวิจิตร2 8. ถนนราษฎร์ร่วมใจ 9. ถนนประชาหรรษา 10. ถนนเทศา 2 11. ถนนชากังราว

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น