จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปล่อยแถวรถตรวจเยี่ยมคนต่างด้าวและสถานประกอบการ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปล่อยแถวรถตรวจเยี่ยมคนต่างด้าวและสถานประกอบการ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปล่อยแถวรถตรวจเยี่ยมคนต่างด้าวและสถานประกอบการเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้สถานการณ์ COVID-19 มีการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร (ศปค.รง.กพ.) ขึ้น


เพื่อประสานงานเชิงพื้นที่และร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในระดับจังหวัดอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร (ศปค.รง.กพ.) มีการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ร่วมแจ้งข้อมูลให้กับทางศูนย์ฯได้รับทราบทุกช่องทางโดยเฉพาะให้เข้ากลุ่มไลน์ “แรงงานกำแพงเพชร สู้ภัยโควิท 19 และใช้แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”,มอบหมายให้นายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จัดให้มีการป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ตามภารกิจของกระทรวงแรงงานกำหนด


นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ จำนวน 1,300 แห่ง แรงงานต่างด้าว 4,612 คน ให้คำแนะนำ/ปรึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ทุกอำเภอ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวและนายจ้างเกิดความเข้าใจ/มีความสบายใจในการทำงานและประกอบกิจการต่อไปได้ การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการโดยจัดทีมบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ สาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจคนเข้าเมือง กอ.รมน.//

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น