กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดโครงการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กีฬา

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดโครงการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดโครงการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวไว้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดยได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัย ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป และเยาวชนในท้องถิ่น เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จึงได้บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติตในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนนโยบายในด้านการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน โดยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ทำให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ โดยเฉพาะการแข่งขันเรือยาว ที่เป็นการสร้างความรักความสามัคคี ปรองดองของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชน หันมาสนใจกีฬาทางน้ำมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 มีพิธีปิดโครงการ และการมอบเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลแก่ทีมแข่งขันเรือยาว โดยได้รับเกียรติจากนายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาล ณ บริเวณคลองวังอ้อ บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น