กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลลานกระบือ จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กีฬา

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลลานกระบือ จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่สนามกีฬาหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ รองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เทศบาลตำบลลานกระบือ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน การแข่งขันกีฬานับเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นกุศโลบายในการบริหารจัดการหรือเป็นสื่อเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและวัตถุประสงค์อื่นๆอีกมากมาย เพราะการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วยังสามารถสร้างสุขภาพจิตที่ดีทำให้ผู้เล่นสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคต ต่อไป


โดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 ธันวาคม 2563 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอายุ คือ อายุไม่เกิน 9 ปี อายุไม่เกิน 11 ปีและอายุไม่เกิน 15 ปี กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอลานกระบือและใกล้เคียง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น