กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564


เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 โดยมีนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทำงานเป็นทีม 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านการดับเพลิง 3.เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความสมารถในการทำงานภายใต้ระบบบัญชาการณ์ เหตุการณ์ 4.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ และเป็นการรับรู้ถึงวิทยาการใหม่ในการดับเพลิง พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับจกการฝึกอบรมเพื่อออกให้ความรู้ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาต่อไป ผลที่คาดว่าจะได้รับในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือ พนักงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีศักยภาพการทำงานด้านการดับเพลิง ภายใต้ระบบบัญชาการณ์ เหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ และเป็นการรับรู้ถึงวิทยาการใหม่ๆ ในการดับเพลิงเป้าหมาย พนักงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลจำนวน 23 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรจาก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตพิษณุโลก และวิทยากจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น