กำแพงเพชร-รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร ปิดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติดกลุ่มโรงเรียนเทพนคร
กีฬา

กำแพงเพชร-รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร ปิดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติดกลุ่มโรงเรียนเทพนคร


ที่สนามกีฬาบ้านท่าตะคร้อ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายประไพ พรมเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนเทพนคร โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพนคร พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเทพนคร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้


นายประไพ พรมเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร กล่าวว่า เทศบาลตำบลเทพนคร โดยนายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร และตนในฐานะ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมกีฬาในทุกชุมชน และกีฬาทุกประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ รักถิ่นกำเนิดมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ทักษะการเล่นกีฬา และส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกายและเข้าร่วมการแข่งขันรู้กฎกติกามารยาท


ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา สร้างความมั่นใจในตัวเอง ส่งเสริมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้มีความเข้าใจในตนเอง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสนใจการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รู้จักคำว่ารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีระเบียบ วินัย กฎกติกา ดั่งคำที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น