กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลลานกระบือจัดกิจกรรมเปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลลานกระบือจัดกิจกรรมเปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ


เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 ห้องโนนทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายธำรงค์ จันคง เป็นประธานในกิจกรรมวันเปิดภาคเรียน ชมรมผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ โรงพยาบาลลานกระบือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ กศน.ลานกระบือ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ โรงเรียนลานกระบือวิทยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ สถานีตำรวจภูธรลานกระบือ และเทศบาลตำบลช่องลมโดยในวันนี้มีผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 169 คน ทำกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง พิธีเปิดภาคเรียนชมรมสร้างสุขผู้สูงวัย กิจกรรมบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระครูสิริวชิรานุยุทธ รองเจ้าคณะอำเภอลานกระบือ และกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายโดยวิทยากรทีมสร้างสุขเทศบาลตำบลช่องลมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับของสังคม และเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น