กำแพงเพชร-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก.4-01 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 500 ราย
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก.4-01 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 500 ราย


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมคณะ ฯลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านแหล่งกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับพี่น้องพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำด้านการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนพสกนิกรทั่วประเทศ และที่อ่างเก็บน้ำคลองไพรถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง การป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการตรวจงาน พบว่า โครงการพระราชดำริแหล่งกักเก็บน้ำคลองไพร มีความจุขนาด 14 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำที่กักเก็บไว้ จำนวน 9.3 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เป็นพื้นที่ กว่า 9,600 ไร่ ประโยชน์ที่ได้รับเป็นไปตามพระราชดำริทุกประการ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาบ่อคำ เพื่อทำพิธี มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก.4-01 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 500 ราย มอบฝายชะลอน้ำ จำนวน 30 แห่ง มอบสระเก็บน้ำสาธารณะจำนวน 4 แห่ง มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล ในการสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านและระบบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 4 แห่ง และ มอบเงินเยียวยาให้แก่เกษตรสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบความเสียหาย โดยในวันนี้มีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และเกษตรกรมาร่วมต้อนรับจำนวนมาก

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น