กำแพงเพชร-สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ในงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2563
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ในงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ในงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นายประสิทธิ อินทรโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง นายวรรณ์ ฉายอภิรักษ์ นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอทรายทองวัฒนา นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายน้อย พะโยม ประธานชมรมนายก อบต.จังหวัดกำแพงเพชร นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร อปท. โดยมี นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน


ผลการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563 ปรากฎ ดังนี้

- ธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ได้แก่ นางสาวดวงกมล สุขอู๊ด ส่งเข้าประกวดโดย สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ

- รองอันดับ 1 นางสาวกิติญาพร อินใต้ ส่งเข้าประกวดโดย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวโรงแรมและที่พักจังหวัดกำแพงเพชร

- รองอันดับ 2 นางสาวนิราวดี คำสละ ส่งเข้าประกวดโดย อบต.ในเขตอำเภอลานกระบือ ร่วมกับ วิวสวยน้ำใส

- รองอันดับ 3 นางสาววันวิสาข์ สำราญรัตน์ ส่งเข้าประกวดโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

- รองอันดับ 4 นางสาววิภาดา เปรมภักดี ส่งเข้าประกวดโดย ร้านบารมีการเกษตร

- ขวัญใจสื่อมวลชน นางสาววิภาดา เปรมภักดี ส่งเข้าประกวดโดย ร้านบารมีการเกษตร

- ป๊อปปูล่าโหวต นางสาวไปรยา ฤทธิ์กระจาย ส่งเข้าประกวดโดย อำเภอบึงสามัคคี

- ขวัญใจเมืองกำแพง นางสาวธนพร ทิฮ่อน ส่งเข้าประกวดโดย อปท.ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชรทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการประกวด นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติร่วมชมการประกวด และมอบรางวัลแก่ธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง และถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัล หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และคณะกรรมการตัดสินการประกวด อีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น