กำแพงเพชร-การประกวดแข่งขันเต้น COVER DANCE กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ 878 อำเภอ
กีฬา

กำแพงเพชร-การประกวดแข่งขันเต้น COVER DANCE กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ 878 อำเภอ


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันเต้น COVER DANCE กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ 878 อำเภอ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงยิมเนเซียม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรโดยมี นางอรทัย อักษรกาญจน์ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าเนื่องด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงกิจกรรมนันทนาการของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม หน่วยงานฯ จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ ขึ้น การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ชาย-หญิง ภายในจังหวัดกำแพงเพชร โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจและความสามัคคี มีความตระหนักรู้ในคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการและนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ต่อไปซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองลานวิทยา และโรงเรียนวัชรวิทยา และได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น