กำแพงเพชร-อำเภอลานกระบือ จัดโครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-อำเภอลานกระบือ จัดโครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2


ที่ศาลาประชาคมอำเภอลานกระบือ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ของอำเภอลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 รวม 3 วันมีหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 14 วิชา รวมระยะเวลาในการฝึกอบรม 29 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลลานกระบือ 50 คน เทศบาลตำบลช่องลม 50 คน เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ 50 คน และองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ 50 คน รวม 200 คน


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกันเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมภาคีเครือข่าย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีจิตอาสา 904 เป็นวิทยากรที่ปรึกษาตลอดกระบวนการอบรม และมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลลานกระบือ อ.ส.ม. ในการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับการอบรม ผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในพิธีปิดมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้รับการอบรมด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น