กำแพงเพชร-ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563
กีฬา

กำแพงเพชร-ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่สนามกีฬากีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 9 กันยายนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 พร้อมด้วย ข้าราชตำรวจสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขัน


พันตำรวจเอกณัฐวุฒิ สมชัยมงคล ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีศักยภาพร่างกายที่ดีด้วยวิธีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้ร่างกายแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพิ่มพูนสติปัญญาพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะประจำตัวที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมยิ่งขึ้น ได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบความอดทนเข้มแข็งความยุติธรรมการมีระเบียบวินัยการเคารพการปฏิบัติตามกฎกติกาการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้จักชนะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเสียสละนอกจากนี้กีฬายังก่อให้เกิดความ สามัคคีกรมเกรียวร่วมมือร่วมใจการอันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทางการกีฬาประจำปี 2563 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน ชาย ,การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมชายและทีมหญิง ,และกีฬาเซปักตะกร้อ ซึ่งมีข้าราชการตำรวจทุกสถานีภายในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเชื่อมความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น