กำแพงเพชร-รพ.กำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการหอผู้ป่วยในแบบไร้เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ 100% (Success IPD Paperless)
สังคม

กำแพงเพชร-รพ.กำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการหอผู้ป่วยในแบบไร้เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ 100% (Success IPD Paperless)


วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.ที่ตึกศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการผู้ป่วยในแบบไร้เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ 100% (Success IPD Paperless) โดยมีนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวรายงาน จากวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการทันสมัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน” โดยมีค่านิยมหลักคือ “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม” จากปัญหาของระบบเดิมเกิดความคลาดเคลื่อน ในเรื่องของลายมือที่ไม่อาจชัดเจน ทำให้มีควาเสี่ยงในการสื่อสาร และอาจเกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารจากหอผู้ป่วยไปยังห้องยา หรือแผนกอื่น ๆ ในส่วนของพยาบาลต้องใช้เวลาในการบันทึกเอกสารทางการพยาบาลในแต่ละเวรเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ทำให้มีเวลาที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยน้อยลง ในการนี้ โรงพยาบาลกำแพงเพชร


จึงได้พัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ภายใต้แนวคิด “Smart Hospital“ โดยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และพัฒนาโปรแกรมเพื่อขยายผลการพัฒนาระบบ การรักษาพยาบาลแบบไร้กระดาษ IPD Paperless สู่หอผู้ป่วยใน โดยเริ่มใช้งาน ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมเป็นที่แรก ต่อมามีการพัฒนาโปรแกรม และนำไปใช้ยังแผนกศัลยกรรม, สูติกรรม และท้ายสุดในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ในปัจจุบันครอบคลุมครบทุกหอผู้ป่วยแล้ว 100%

ในส่วนของผลการดำเนินงานพบว่า สามารถลดระยะเวลาในการ order จนกระทั่งผู้ป่วยได้รับยากลับบ้าน จาก 42.2 นาที เหลือ 23.6 นาที ลดระยะเวลาในการบันทึกเอกสารรับผู้ป่วยใหม่ จาก 32.9 นาที เหลือ 12.6 นาที และลดระยะเวลาในการบันทึกของพยาบาล จาก 20.8 นาที เหลือ 8.7 นาที มีความพึงพอใจในการทำงานของพยาบาล 73.33% (95%), แพทย์, และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ได้รับการรักษาที่เร็วขึ้น และมีความปลอดภัยรวมถึงมีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติที่ดีและรวดเร็วขึ้น

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น