กำแพงเพชร-ผู้ว่ากำแพงเพชรนำส่วนราชการ ทำการยืดเหยียกล้ามเนื้อ เพื่อการออกกำลังกายหรือ การฝึกซ้อม เท่านั้น (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชร-ผู้ว่ากำแพงเพชรนำส่วนราชการ ทำการยืดเหยียกล้ามเนื้อ เพื่อการออกกำลังกายหรือ การฝึกซ้อม เท่านั้น (มีคลิป)


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ สนามกีฬาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการทำการยืดเหยียกล้ามเนื้อ โดยการเล่นกีฬาฟุตซอล และกีฬาเปตอง หลังจากหยุดกิจกรรมนันทนาการ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมด้วยนายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ,นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนรายชการ อีกหลายท่านเข้าร่วมทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชร มีคำสั่งให้สนามกีฬา เปิดดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายหรือ การฝึกซ้อม ในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็นการแข่งขัน และมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกินสิบคน ตามที่จังหวัดกำแพงเพชรมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 982/2563 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1028/2563 (ฉบับที่ 8)ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นั้น ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคมพ.ศ.2563 โดยขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 และออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9)ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดฯ ดังกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัตกำแพงเพชร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดกำแพงเพชร จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคมพ.ศ.2563 และตามมติที่ประชุมคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ในการนี้ จังหวัดกำแพงเพช จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาดเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่รับทราบต่อไป


สำหรับข้อปฏิบัติสำหรับการออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม กีฬาฟุตบอล เซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และเปตอง ณ สนามกีฬาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1104/2563 ข้อ 1. นักกีฬาทุกประภทสามารถเข้าฝึกซ้อม ตามชนิดและประภทของกีฬา ของแต่ละสนามได้ แต่ต้องไม่เป็นลักษณะการแข่งขัน ข้อ 2. จำนวนนักกีฬา เป็นไปตามกติกาสากลของกีฬาแต่ละประเภท และแต่ละสนาม โดยรวมจำนวนผู้มาร่วมกิจกรรม ที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬาแต่ละสนาม (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกิน 10 คน ข้อ 3. นักกีฬาที่ยังไม่ลงฝึกซ้อม ให้นั่งรอ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในแต่ละสนาม ข้อ 4. นักกีฬาท่านใด รู้สึกว่าตนเองมีอาการไม่สบาย ป่วย ห้ามลงเล่นเด็ดขาด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น