กำแพงเพชรข่าวกีฬา- ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา- ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563

vsportkamphaeng ที่สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนบ้านบึงทับแรต นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีนายวรพล คำสละ (กำนันตำบลบึงทับแรต) ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง


การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน รุ่น 10 ปีชาย จำนวน 8 ทีม รุ่น 15 ปีชาย จำนวน 16 ทีม และรุ่น 15 ปีหญิง จำนวน 10 ทีม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชนและประชาชน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รู้รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

4. เพื่อสร้างนักกีฬาหน้าใหม่สู่ทีมจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 การกีฬาถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ช่วยให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ รู้จักการยอมรับการปรับตัว มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ไปสู่ทีมจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป


โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

รุ่น 10 ปีชาย

ชนะเลิศ - ทีมโรงเรียนบ้านคุยมะม่วง

รองชนะเลิศอันดับ1 - ทีมโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ

รองชนะเลิศอันดับ2 - ทีมเทศบาลช่องลม - ทีมโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ

รุ่น 15 ปีชาย

ชนะเลิศ - ทีมโรงเรียนบ้านหนองหลวง

รองชนะเลิศอันดับ 1 - ทีมท่าไม้

รองชนะเลิศอันดับ 2 - ทีมโรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ - ทีมโรงเรียนอนุบาลไทรงาม

รุ่น 15 ปีหญิง

ชนะเลิศ - ทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

รองชนะเลิศอันดับ 1 - ทีมคลองขลุง

รองชนะเลิศอันดับ 2 - ทีมโรงเรียนบ้านลานตาบัว - โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น