กำแพงเพชร-องค์การจัดการน้ำเสียจัดโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กลุ่มบุคคลทั่วไป (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-องค์การจัดการน้ำเสียจัดโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กลุ่มบุคคลทั่วไป (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนชากังราววิทยา นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กลุ่มบุคคลทั่วไป เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นางณัชชา คงรัตน์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร คณะครูโรงเรียนชากังราววิทยา และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงนางสาวนาตยา ขำเขียว พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 องค์การจัดการน้ำเสีย กล่าวรายงานว่าตามที่องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดทำทั้งในด้านเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย และการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเยาวชนและประชาชนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียและช่วยกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวองค์การจัดการน้ำเสียโดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดให้มีโครงการ"ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในด้านการจัดการน้ำเสียให้กับนักเรียน" ซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงวิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และเพื่อรณรงค์ให้พวกเราทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน และได้ร่วมกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตลอดไป


ซึ่งการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดการน้ำเสีย ในครั้งนี้มีผู้บริหารเทศบาลฯผู้อำนวยการสถานศึกษา, คณะครู ,และนักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น