กำแพงเพชรข่าวกีฬา-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอลมวนชน อำเภอ คัพ ประจำปี 2563 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอลมวนชน อำเภอ คัพ ประจำปี 2563 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาอำเภอเมืองกำแพงเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอลมวนชน อำเภอ คัพ ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563เนื่องด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับพื้นที่ ปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา นันทนาการ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬาตลอดจนมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกรอบโครงสร้างการดำเนินงานเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับจังหวัด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกีฬา เพื่อใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย มีความสามัคคี


ดังนั้นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีมดังนี้ 1./ทีมนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2./ทีมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 3./ทีมน้องเอวา เอฟซี 4./ทีมฉวีพัฒน์ 5./ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 6./ทีมรุ่งประภัสสร 7./ ทีมสจ.ไพรัช 8./ทีมหนองหลวงโดยดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลมวนชน อำเภอ คัพ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในทุกกลุ่ม และทุกพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาสเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อยกระดับมาตรฐาน และระบบการส่งเสริมพัฒนากีฬาฟุตบอลให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการพัฒนาความสามารถถึงขีดสูงสุด เข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลกึ่งอาชีพและอาชีพต่อไป

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น