กำแพงเพชร-การประกวดร้องเพลง
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-การประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง - ท้องถิ่นกำแพงเพชร" ประจำปี 2563 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง - ท้องถิ่นกำแพงเพชร" ในงานประเพณี "นบพระ -เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2563 ร่วมด้วยนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ,นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง
นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ในนามของคณะกรรมการดำเนินการประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง -ท้องถิ่นกำแพงเพชร" กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดงานประเพณี "นบพระ -เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาลให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง -ท้องถิ่นกำแพงเพชร" ซึ่งผู้เข้าร่วมการประกวดฯ ล้วนเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น


จากการดำเนินงานคณะกรรมการฯ ได้รับความร่วมมีออย่างดียิ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เป็นทีมงานในการจัดส่งผู้เข้าร่วมการประกวดและสนับสนุนกาจัดการประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง - ท้องถิ่นกำแพงเพชร" ในครั้งนี้ โดยมี ผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 13 ทีม (นักร้อง 13 คน /หางเครื่อง 110 คน) ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมการประกวดในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ทีม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 1 ทีม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ 11 อำเภอ ๆ ละ 1 ทีม โดยมีทีมที่ชนะเลิศในครั้งนี้ประกอบด้วย

#ประเภทนักร้อง

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอบึงสามัคคี


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อําเภอขาณุวรลักษบุรี


รางวัลขวัญใจท้องถิ่น ได้แก่ อำเภอคลองลาน


#ประเภทหางเครื่อง

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อําเภอขาณุวรลักษบุรี


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอลานกระบือ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร


รางวัลขวัญใจเมืองกำแพง ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร


 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น