กำแพงเพชร-นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ (มีคลิป)

vsportkamphaengวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ จำนวน 300 ชุด โอกาสนี้ได้พบปะเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา บ้านป่าคา บ้านโละโคะ และบ้านป่าหมาก เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ


ต่อมา รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ปลูกพืชผักเมืองหนาวหลากหลายชนิดทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ ผักกาดขาวใหญ่ คะน้าฮ่องเต้ ฟักทองญี่ปุ่น ซาโยเต้ สตอเบอรี่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ซึ่งพืชที่ให้ผลผลิตที่ดีคือ ซาโยเต้ ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 96 กิโลกรัม/ไร่ นอกจากนี่ยังมีสตอเบอรี่ ผลผลิตของเกษตรกรเป็นที่ยอมรับถึงความปลอดภัยจากสารเคมี จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านป่าคา มีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทำให้ปัญหายาเสพติด และการบุกรุกพื้นที่ป่าลดน้อยลง โดยในช่วงปี 2559-2562 พบว่าไม่มีการบุกรุกพื้นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพด้านการทำเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ให้กับราษฎร ชาวไทยภูเขาบ้านป่าคาและหมู่บ้านบริวาร ต่อมา เยี่ยมชมการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าและการทำฝายชะลอน้ำชั่วคราว พร้อมกับเยี่ยมชมแปลงเกษตรตัวอย่าง

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น