กำแพงเพชรข่าวกีฬา-โครงการแข่งขันกีฬาวุ้ดบอล
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-โครงการแข่งขันกีฬาวุ้ดบอล "ชากังราวคัพ" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสันติ ทวดเสนา เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาวุ้ดบอล "ชากังราวคัพ" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 โดยมีนายไพรัช ภู่ทอง ประธานเครือข่ายกีฬาวุ้ดบอล จังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงาน


เนื่องด้วยเครือข่ายกีฬาวู้ดบอลจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล "ชากังราวคัพ" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬานั้น เป็นหน้าที่และภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน จังหวัดกำแพงเพชร และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะต้องส่งเสริมการกีฬา ให้กับเยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมให้เข็มแข็ง และช่วยส่งเสริม พัฒนาทักษะและความสามารถของนักกีฬาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นต่อไป


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่ม ผู้สูงอายุของจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลโดยแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 8 ประเภท คือ ประเภทบุคคลชาย ,ประเภทบุคคลหญิง ,ประเภทบุคคลอาวุโสชาย, ประเภทบุคคลอาวุโส หญิง, ประเภททีมชาย, ทีมหญิง, ทีมอาวุโสชาย, และทีมอาวุโสหญิง, โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้ ประมาณ 250 คน 

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น