กำแพงเพชร-ประชุมชี้แจงการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ประชุมชี้แจงการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมชี้แจงการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 โดยมีนายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง, หน่วยงานราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


นายสุรเดช ศรีคำมูล นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมชี้แจงการใช้บังคับกฎกระทรวง ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2562 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 136 ตอนที่ 123 ก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562




มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักผังเมืองรวม กองนิติการ และสำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองในการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติและตอบข้อชักถามในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ อีกด้วย

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น