กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านสระสิงห์โต คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านสระสิงห์โต คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ชมรมฟุตบอลบ้านสะสิงโต จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านสระสิงห์โต คัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2562 ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท โดยมีนักกีฬาจากหมู่บ้านตำบลเทพนคร เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 32 ทีม และแบ่งเป็นกีฬาต่างๆดังนี้ 1) กีฬาฟุตบอลชาย(รุ่นประชาชนทั่วไป) จำนวน 32 ทีม 2) กีฬาฟุตบอลชาย (รุ่นยุวชน) จำนวน 4 ทีม 3) กีฬาวอลเลย์บอลหญิง จำนวน 4 ทีม


โดยมีนายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทศบาลตำบลเทพนคร กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง การแข่งขันกีฬานับเป็นกิจกรรมยอดยมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นกุศโลบายในการบริหารจัดการหรือเป็นสื่อเพื่อให้เกิดความรัดวามสามัคคีและวัตถุประสงค์อื่นๆอีกมากมาย เพราะการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วยังสามารถสร้างสุขภาพจิตที่ดีทำให้ผู้เล่นสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ดังนั้น ชมรมฟุตบอลบ้านสะสิงห์โต จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านสระสิงห์โต คัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยได้รับงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬา จากเทศบาลตำบลเทพนคร เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง

3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชน

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ


ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนั้น ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชน อย่างดียิ่ง

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น