กำแพงเพชรข่าวกีฬา-ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 11 คนทุ่งโพธิ์ทะเล คัพ ปีที่ 62 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 11 คนทุ่งโพธิ์ทะเล คัพ ปีที่ 62 (มีคลิป)

vsportkamphaengที่สนามกีฬาโรงเรียนนิคม 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 11 คนทุ่งโพธิ์ทะเล คัพ ปีที่ 62 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคม 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเลและโรงเรียนนิคม 2 บ้านบ่อทอง ชิงเงินและถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รวมกว่า 30,000 บาท โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้เนื่องด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของสังคม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติ การพัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองในระดับพื้นที่ มีความใกล้ชิดกับสังคมและชุมชนมากที่สุด จึงเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เป็นการสนองตอบต่อการดำเนินงานให้บรรลุผลตามภารกิจ จึงเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพและทั่วถึง โดยการจัดกิจกรรมด้านการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนภายในตำบลได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชนอีกด้วยซึ่งโครงการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ทุ่งโพธิ์ทะเล คัพ ปีที่ 62 มีทีมเข้าร่วมในการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 12 ทีม ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายนถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคม 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเลและโรงเรียนนิคม 2 บ้านบ่อทอง

 ขอบคุณภาพสวยๆจาก Supeecha Chaimankong 

/// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1

2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น