กำแพงเพชร-ทม.เมืองกำแพงเพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2562 (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ทม.เมืองกำแพงเพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2562 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2562 ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมร่วมประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมแพลตตินั่มฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ เป็นประธานในครั้งนี้การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับคนไทย เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการดูแลประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องถึง 17 ปีแล้ว จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เป็นตัวอย่างของประเทศที่กาลังพัฒนา ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำเป็นต้องมีการปรับปรุง การบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบสนองต่อความต้องการทั้งหน่วยบริการและประชาชนในฐานะผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


ทั้งนี้ได้อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ นอกจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว หน่วยงานที่สำคัญ คือ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ต้องร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนา การจัดบริการให้แก่ประชาชน เพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพในทุกระดับและทุกมิติ ทุกฝ่ายมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพนั้น ท่านผู้บริหาร ทุกระดับ คณะอนุกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหน่วยบริการในพื้นที่ ต้องเข้าใจนโยบายและรายละเอียดของการจัดการ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและประเด็นต่างๆ ที่ได้มีการบรรยายในการประชุมครั้งนี้ ไปถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามนโยบายได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ของทุกภาคส่วน อันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตพื้นที่ตลอดไปการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ , คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เขตพื้นที่ 3 นครสวรรค์ , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , สาธารณสุขอำเภอ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภาครัฐ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชน , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวมทั้งสิ้น 500 คน

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น