กำแพงเพชร –พ่อเมืองกำแพงเพชรเปิดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมชุมชน  ตำบลอ่างทอง (มีคลิป)
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร –พ่อเมืองกำแพงเพชรเปิดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมชุมชน ตำบลอ่างทอง (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จัดโครงการสภาวัฒนธรรมตำบลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีนายโชคชัย ถมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองกล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายองอาจ สังคหถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร , นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ, นายอนันต์ เดชศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายคำรณ หินแก้ว กำนันตำบลอ่างทอง , นายอภิสิทธิ์ ศิริชนะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง และผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลอ่างทองเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียง
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมชุมชน ตามโครงการสภาวัฒนธรรมตำบลอ่างทองประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าทางวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและ สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2) เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

3) เพื่อส่งเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการ สืบค้น การถ่ายทอด การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มคุณค่าทางจิตใจสังคมและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในชุมชน

4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางวัฒนธรรม โดยการนำความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาบูรณาการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมให้เกิดความสันติสุขดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมชุมชน ตามโครงการสภาวัฒนธรรมตำบลอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น


โดยจัดให้มีกิจกรรมเป็น 4 กิจกรรม ประกอบไปด้วย

1 การถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2 การจัดนิทรรศการวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

3 การเปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชน

4 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น

// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
12
13ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น