การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน กีฬาสัมพันธ์ ฅน มหาดไทย
กีฬา

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน กีฬาสัมพันธ์ ฅน มหาดไทย

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โครงการกีฬาสัมพันธ์ ฅน มหาดไทย ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึงในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดแบ่งองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าไปอยู่ในคณะสีต่างๆ จำนวน 4 สีได้แก่

สีเขียว  ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

สีฟ้า  สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร และการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร สีเหลือง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

สีแดง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น