สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว  บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร
เที่ยว

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร โดยเชิญสื่อมวลชนจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ได้อนุมัติโครงการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเครือข่ายประชารัฐ พร้อมอนุมัติงบประมาณ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรโดยดำเนินการจัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องการสำรวจและวิจัย กิจกรรม วัฒนธรรม วิถีชุมชน ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่ดี และเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร


โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2562 ณ บ้านป่าคาตำบลโป่งน้ำร้อนจังหวัดกำแพงเพชร โดยพาชมวิถีชีวิตของชุมชนท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่รายล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ จึงได้ถูกเลือกจากบรรพบุรุษชาวเขาเผ่าม้งให้เป็นที่ตั้งของชุมชนเล็กหลังจากที่ได้พาลูกหลานอพยพมาจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยามาลงหลักปักฐานท่ามกลางหุบเขาที่นี่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462พร้อมพาชมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ บ้านป่าคา หมู่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน หมู่บ้าน และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ


น้ำตกเต่าดำ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ตามข้อมูลจากเว็บไซด์ของอุทยานแห่งชาติบอกว่าน้ำตกเต่าดำ มีทั้งหมด 3 ชั้น ความสูงทั้งหมดประมาณ 600 เมตร จากระดับน้ำทะเลสำหรับน้ำตกเต่าดำนี้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ประมาณ 34 เมตร เส้นทางเข้าสู่น้ำตกจะต้องใช้รถกระบะหรือโฟล์วิลเท่านั้นรถเก๋งไม่สามารถเข้าไปได้พาชมประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้งบ้านป่าคา จัดโดยเครือข่ายชนเผ่าม้ง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 หมู่บ้าน จาก 3 อำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย บ้านม้ง คลองมะนาว จากอำเภอปางสิลาทอง,บ้านม้งโล๊ะโค๊ะ จากอำเภอโกสัมพีนคร และบ้านม้งป่าคา คลองลาน,บ้านม้งชุมนุมไทร,บ้านม้งไทรพัฒนา จากอำเภอคลองลาน ภายในงานมีการละเล่นต่างๆเช่น ตีลูกข่าง โยนลูกช่วง และยิงหน้าไม้โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คนประกอบด้วยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ได้เชิญสื่อมวลชนจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สนับสนุนข่าวโดย

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น